bootstrap slider

Kodomo no Jikan
こどものじかん

Jikan #1


Kokonoe Rin.
Jikan #2


Kokonoe Rin.
Jikan #3


Kokonoe Rin.
Jikan #4


Hōin Kyōko.
Jikan #5


Aoki Daisuke and Hōin Kyōko.
Jikan #6


Hōin Kyōko.
Jikan #7


Shirai Sae and Oyajima Kenta.
Jikan #8


Shirai Sae.
Jikan #9


Rin's Mom Kokonoe Aki.
Jikan #10


Usa Mimi.
Jikan #11
OVA Opening Sequence

Kokonoe Rin.
Jikan #12
OVA Opening Sequence

Kokonoe Aki.
Jikan #13
OVA Opening Sequence

Rin's Guardian Kokonoe Reiji.
Jikan #14
OVA Opening Sequence

Shirai Sae and Oyajima Kenta.
Jikan #15


Usa Mimi.
Jikan #16


Usa Mimi.
Jikan #17


Kagami Kuro.
Jikan #18


Kokonoe Rin.
Jikan #19


Rin, Kuro, and Mimi.
Jikan #20


Usa Mimi.
Jikan #21
OVA Opening Sequence

Rin and Daisuke.
Jikan #22
OVA Opening Sequence

Rin and Daisuke.
Jikan #23
OVA Opening Sequence

Rin, Kuro, and Daisuke.
Jikan #24
OVA Opening Sequence

Rin and Daisuke.
Jikan #25
OVA Opening Sequence

Rin and Daisuke.
Jikan #26
OVA Opening Sequence

Rin and Daisuke.
Jikan #27
OVA Opening Sequence

Rin and Daisuke.